Historia Ośrodka

RYS HISTORYCZNY MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W BABIMOŚCIE W 1957 – 2002 r


Placówka wychowawcza w Babimoście powstała w 1957r. jako Państwowy Zakład Wychowawczy zorganizowana została na bazie budynku przy ul. Kargowskiej 61 i starego internatu przy ul. Podzamcze. Obiekty przejęto po  likwidacji Domu Dziecka. W 1966 r. przekazano zakładowi budynek przy ulicy Sportowej 1 po byłej Szkole Podstawowej. Urządzono tu szkołę dla wychowanków, która wcześniej znajdowała się w dzisiejszym budynku administracyjnym. Od chwili powstania do 1966r zakład podlegał Ministerstwu Oświaty, a młodzież kierowana była przezKuratorium Okręgu Szkolnego w Zielonej Górze. Pierwszym dyrektorem PZW był Leonard Podworski w latach 1957- 1960 a następnie Eugenia Stankiewicz 1960- 1967.


W latach 1967 - 1973 kuratelę nad zakładem sprawowało Ministerstwo Sprawiedliwości. W tym okresie przybywali do placówki nieletni wyłącznie po wyrokach sądowych, kierowani przez resort Sprawiedliwości. Funkcję dyrektora pełnili kolejno: Stanisław Kędra 1967- 69 i Wacław Żyźniewski 1969 - 1977. W listopadzie 1973 Młodzieżowy Zakład Wychowawczy ponownie zaczął podlegać Ministerstwu Oświaty, a następnie Ministerstwu Edukacji Narodowej, i ten stan rzeczy utrzymuje się do dnia dzisiejszego. W latach 1978 - 81 obowiązki dyrektora pełnił Władysław Stoll. We wrześniu 1981r. PMZW otrzymuje status Państwowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego jako placówka opieki całkowitej przeznaczona dla wychowanków w wieku 13- 18lat. Młodzież kierowana jest najpierw przez Wrocław, a następnie przez Warszawę. W 1981 obowiązki dyrektora Ośrodka przejmuje Stanisław Dajczak, które z miesięczną przerwą pełni do chwili obecnej. W 1994 po raz kolejny następuje zmiana Statusu i Państwowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy zostaje przemianowany na Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy z rejonem kierowania we Wrocławiu. Podobnie jak wiele placówek oświatowych również nasz zakład borykał się z problemami przeprowadzenia modernizacji, względnie remontu kapitalnego poszczególnych budynków.  W roku 1978 zmodernizowano kotłownię, zainstalowano kanalizację i centralne ogrzewanie w budynku szkolnym.


W 1979r. Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane w Wolsztynie rozpoczęło prace modernizacyjne internatu, które trwały do 1981r. W związku z nimi przez dwa la zakład prowadził swą działalność w bardzo trudnych warunkach. W tym czasie internat zlokalizowany był w Łęgowie Sulechowskim, w starych budynkach po szkole podstawowej, a wychowankowie dowożeni byli do szkoły w Babimoście. We wrześniu 1981 zmodernizowany internat został oddany do użytku. W latach 1981-1999 Ośrodek obejmował: internat, szkołę podstawową, budynek administracyjny i warsztaty szkolne. Ponadto w posiadaniu placówki był budynek mieszkalny dla dwóch rodzin,


Dom Nauczyciela dla 5 rodzin, jedno mieszkanie przyszkolne oraz 4 mieszkania w budynku administracyjnym. W 1999 r. w wyniku wprowadzenia reformy edukacji zaistniała konieczność pozyskania dodatkowych pomieszczeń dla właściwego funkcjonowania placówki. Wygospodarowano je w budynku administracyjnym. Utworzono tam pracownię informatyczną, szachową, czytelniczo-medialną i ogólną. Ponadto w budynku administracyjnym znajduje się pracownia terapii zajęciowej, hostelik, Izba Tradycji, biura oraz dwa mieszkania dla pracowników. Placówka organizuje naukę szkolną, praktyczną naukę zawodu; w różnym czasie, w zależności od potrzeb, w zawodach: murarz - tynkarz, stolarz, ślusarz, ślusarz - hydraulik, malarz, zajęcia pozalekcyjne, wypoczynek, rekreację i kulturalną rozrywkę. W 1981 w otoczeniu internatu powstały urządzenia i tereny rekreacyjne-sportowe wykonane przez kadrę i wychowanków, gwarantujące możliwość prowadzenia różnorodnych zajęć. Są to: boisko do piłki koszykowej, ręcznej, siatkowej, kort tenisowy, boisko do piłki nożnej, tor przeszkód do sportów obronnych, bieżnia oraz zielona sala gimnastyczna. Ponadto w otoczeniu internatu znajduje się park, ogród warzywny i sad owocowy. W 1986r. wokół szkoły założone zostało arboretrum. W budynku szkolnym znajdują się następujące klaso - pracownie: języka polskiego, biologiczna, geograficzno - historyczna, matematyczno - fizyko – chemiczna i komputerowa. W latach 1957-1999 w szkole prowadzone były klasy: V, VI, VII, VIII oraz dwie klasy przysposabiające do zawodu.


16 maja 1987 roku Ośrodek uroczyście obchodził 30 -lecie swego istnienia. Z tej okazji okoliczne zakłady pracy na czele z Nadleśnictwem ufundowały sztandar. Placówce nadane zostało imię Janusza Korczaka. Zorganizowano sesję popularno - naukową przedstawiającą sylwetkę patrona przygotowaną przez wychowanków pod kierunkiem mgr Aliny Spiralskiej. Oddano do użytku Izbę Tradycji Ośrodka, zaprojektowaną przez inż. Ryszarda Orłowskiego Atrakcją dla młodzieży różnych Ośrodków były I Mistrzostwa Polski PMOW w Sportach Obronnych oraz Mistrzostwa Polski w Biegach na Orientację przygotowane i przeprowadzone przez mgr Henryka Szymańskiego i inż. Ryszarda Orłowskiego. W latach 1985 - 1989 Ośrodek podjął duży wysiłek stworzenia Domu Nauczyciela. Jest to 5 mieszkań szeregowych wybudowanych w ramach czynu Pomocy Szkole systemem społeczno - gospodarczym. Większość prac wykonała młodzież podczas prac warsztatowych prowadzonych przez p. Zdzisława Przybyłę oraz resocjalizacyjno - terapeutycznych pod kierunkiem wychowawców. W 1989r. rozpoczęto prace przygotowawcze w celu uruchomienia pracowni komputerowej. Podjęto szereg czynów społecznych po to, aby zdobyć środki na zakup sprzętu oraz wyremontowanie pomieszczenia. M.in. Spółdzielnia Uczniowska pod kierunkiem mgr Aliny Spiralskiej przy współpracy mgr mgr J.W. Kucnerów wykonała Izbę Tradycji dla Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Babimoście, za co otrzymała 80 tys.zł. Pieniądze te przeznaczono na zakup komputera. Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze przekazało wychowankom 2 komputery „TIMEX” za prace przy budowie Domu Nauczyciela. Tak powstała pierwsza w naszym Ośrodku pracownia komputerowa. Lata 1989/90 stały się przełomem politycznym w całym kraju. Upadł stary system. Przeobrażenia społeczno - polityczne nie ominęły naszego Ośrodka. Zmiany systemowe spowodowały zaostrzenie oszczędności środków finansowych przeznaczonych dla sfery budżetowej. Lata 90 - te to pogoń za uzyskaniem środków finansowych na działalność placówki i zaspokojenie podstawowych potrzeb wychowanków. Dzięki zaangażowaniu załogi udało się utrzymać stan posiadania, a nawet systematycznie doposażyć internat i szkołę. Pozyskano sponsorów. W 1993r. podjęto ścisłą współpracę ze Wspólną Komisją Humanitarną USA dla Polski.  W 1995r. do Ośrodka przybyła rodzina Bielawskich z Kazachstanu, której przodkowie zostali wywiezieni z Polski przed wojną. Inicjatorem przyjęcia rodziny polskiej i umożliwienia im powrotu do Ojczyzny przodków był Dyrektor placówki, w porozumieniu z władzami Gminy. W roku szkolnym 1992/93 w Ministerstwie Edukacji Narodowej następuje reorganizacja.Rozwiązano szereg placówek wychowawczych. Przetrwały tylko te najlepsze. Każdy zmuszony był wybrać określony profil działalności. Przyjęliśmy, że punktem wyjścia w procesie resocjalizacji jest sport i wychowanie przez pracę. Te założenia realizujemy do dnia dzisiejszego. W 1994r. istotną zmianą w procesie nauczania zasługującą na uwagę było wprowadzenie do szkoły nauki religii, co wpłynęło pozytywnie na proces resocjalizacji młodzieży. Wychowankowie pod opieką katechetki mgr Weroniki Szymańskiej organizowali wycieczki do Rokitna oraz do Seminarium Duchownego w Paradyżu - Gościkowie.


Tam chłopcy aktywnie uczestniczyli w zajęciach katechezy, zwiedzili zabytkowe wnętrza oraz rozegrali mecz piłki nożnej z klerykami. Wszyscy uczniowie Ośrodka uczestniczą w nauce religii. Wielu z nich przyjęło Pierwszą Komunię Św. a uczniowie klas siódmych i ósmych corocznie przystępują do Sakramentu Bierzmowania. Rokrocznie uczestniczymy w rekolekcjach. Z okazji 40 - lecia istnienia Ośrodka uczniowie wraz z katechetką przygotowali się do uczestnictwa we Mszy Św.,,Za „szczęśliwy pobyt Papieża w Ojczyźnie, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla wychowanków i pracowników MOW”. Wszyscy uczniowie brali udział w konkursach z okazji wizyty Ojca Św. Jana Pawła II w Ojczyźnie (album, grafika, poezja). Nasz Ośrodek został wyróżniony i otrzymał kilkadziesiąt zaproszeń na spotkanie z Papieżem w Gorzowie Wlkp. W dniu 02 czerwca 1997r. 25 wychowanków pod opieką mgr Oskara Bochniaka, mgr Aleksandra Chmury i mgr Krzysztofa Wajwoda uczestniczyło w wycieczce do Gorzowa i spotkaniu z Ojcem Św. Corocznie organizowane jest spotkanie Opłatkowe połączone z Jasełkami przygotowanymi przez wychowanków, które są okazją do pokazania dobrych stron przed rodzicami, władzami, nauczycielami i wychowawcami. Wspólne dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń wprowadza wszystkich w świąteczny nastrój. W 1997 w Babimoście po raz pierwszy została zorganizowana nocna droga krzyżowa po mieście. Corocznie sześciu chłopców z placówki, akcentując naszą obecność w środowisku, dźwiga symboliczny krzyż od stacji VI do VII. Proces przemian w państwie nie zakończył się a zapowiadane reformy: administracyjna, służby zdrowia, ubezpieczeń społecznych, i edukacji narodowej weszły w życie z dniem 1 stycznia 1999r. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy na bazie posiadanych środków i możliwości prowadził wszechstronną działalność polegającą na zapewnieniu przygotowania do życia i pracy. Nasza placówka już wcześniej, rozumiejąc ideę reformy edukacji podjęła wszelkie działania, aby utrzymać i wzbogacić stan posiadania, celem zaoferowania jak najlepszych warunków pobytu, nauki i wychowania przebywającej tu młodzieży. Cel ten osiągnięto. W momencie wprowadzenia w życie reform, utrzymaliśmy się na rynku pracy jako jedyny Ośrodek typu resocjalizacyjnego w województwie lubuskim. 1 Września 1999 r. zaczęła obowiązywać reforma edukacji oparta na modernizacji ustroju szkolnego, zmodyfikowanych treściach nauczania i wychowania. Zmianie uległy programy nauczania, podręczniki, metody nauczania i system wychowania. Placówka zaczęła podlegać Starostwu Powiatowemu w Zielonej Górze Uchwałą Rady Powiatu Zielonogórskiego z dn. 30 marca 1999 r. na podstawie przepisów wykonawczych wprowadzających reformę szkolną przekształcono z dniem 1 września 1999r. Szkołę Podstawową Specjalną w MOW w Babimoście o strukturze organizacyjnej klas V-VIII w Szkołę Podstawową dla niedostosowanych społecznie o strukturze organizacyjnej kl. V-VI. Szkoła działa pod kierunkiem dyrektora i wchodzi w skład MOW. Na podobnych zasadach powołano 3-letnie Gimnazjum dla niedostosowanych społecznie wchodzące w skład MOW. W strukturze placówki funkcjonuje: Szkoła Podstawowa, 3-letnie Gimnazjum oraz Szkoła przysposabiająca do zawodu, w zawodach: malarz-tapeciarz, stolarz, ślusarz – hydraulik. Szkoła podległa jest Kuratorium Oświaty w Gorzowie (MEN), internat przejęła opieka społeczna podległa Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej. W powiecie podlega on PCPR- Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie. Starostwu Powiatowemu w Zielonej Górze przekazany został również cały majątek Ośrodka, dotychczas podległy Kuratorium. W wyniku ograniczonych możliwości budżetowych na sprzedaż wystawiono mieszkania w Domu Nauczyciela i budynku mieszkalnym. Zmienił się również status nauczyciela i wychowawcy. Znowelizowana Karta Nauczyciela, która weszła w życie 6. Kwietnia 2000r. wprowadziła także zmiany w zakresie awansu nauczyciela. Dotychczasowe zasady związane były z wykształceniem i stażem zawodowym. Obecnie obowiązujące przepisy wprowadzają cztery stopnie: nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego, oraz tytuł honorowego profesora oświaty. W momencie wejścia w życie ustawy, z mocy prawa w Ośrodku pracowało: 14 nauczycieli i wychowawców mianowanych, 7 kontraktowych,10 stażystów. Nasi nauczyciele i wychowawcy podjęli działania mające na celu zdobycie wyższych stopni. Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego uzyskały 3 osoby, 3 osoby zdały egzamin przed komisją na stopień nauczyciela mianowanego, natomiast 4 osoby uzyskały stopień nauczyciela dyplomowanego. Podstawowym zadaniem placówki jest wychowanie resocjalizacyjne przebywających tu chłopców zmierzające do możliwie wszechstronnego rozwoju osobowości oraz przygotowanie do samodzielnego życia w społeczeństwie. W pracy profilaktyczno-wychowawczej realizowany jest opracowany przez mgr Benona Ziubera program ,,Powrót do...” poświęcony systemowi wartości i zasadom etyczno -moralnym, ich korekcie i modyfikacji. Podejmowanie licznych działań zapobiegających agresji i innym zjawiskom patologicznym ma na celu wyrobienie pożądanego zachowania się w sytuacjach konfliktowych. Podstawową formą pracy wychowawczej są kontrakty podpisywane przez wychowanków z wybranym wychowawcą lub dyrektorem. Opiekun ma obowiązek pomóc młodemu człowiekowi w wywiązaniu się z kontraktu. Ośrodek dba również o to, aby podopieczni nie stracił kontaktu z rodziną m.in. w tym celu zainstalowano kabinę telefoniczną w holu internatu. Rodzice mogą bez ograniczeń ich odwiedzać i wymieniać korespondencję.


14.10.1998r. oddano do użytku nowoczesną pracownię informatyczną, której wyposażenie ufundowało MEN w uznaniu dotychczasowej pracy dydaktyczno - wychowawczej. Jest to jedna z niewielu pracowni komputerowych posiadanych przez Ośrodki Wychowawcze. W pracowni znajduje się osiem stanowisk wyposażonych w komputery typu Power Macintosch połączonych w sieć ethernet z Internetem. Efektem zajęć informatycznych jest stworzenie 3 stron internetowych: „MOW”, „Sami o sobie”, „Babimost” eduapple.pl/mow_babimost; Na bazie pracowni informatycznej samorząd uczniowski wydaje gazetkę „Nasza ferajna” cieszącą się dużym powodzeniem wśród wychowanków i kadry Ośrodka. 14.10.1998r. Burmistrz Gminy Babimost przyznał placówce honorowy Medal 600 - lecia miasta za współpracę i działalność na rzecz środowiska. Funkcjonowanie Ośrodka w dobie reformy wiąże się z koniecznością pozyskiwania środków poza budżetowych, zdobywania sponsorów, współpracy różnych instytucji charytatywnych celem dofinansowania młodzieży we wszystkich dziedzinach życia. Od Urzędu Miejskiego w Sulechowie otrzymano piec centralnego ogrzewania, z KW Policji w Zielonej Górze wychowankowie otrzymali koszule, moro, koszulki gimnastyczne, buty, dresy. Swedwood Babimost przekazuje nieodpłatnie elementy produkcyjne do wykorzystania w warsztatach szkolnych i odpady, jako opał. Fundacja Pomocy Humanitarnej USA dla Polski nieodpłatnie zaopatruje w mięso, wędliny i pieczywo. Fundacja „Nasz Dom” przekazała młodzieży kurtki i obuwie zimowe. Nadleśnictwo Babimost tradycyjnie zapewnia transport dla drużyny piłkarskiej na mecze wyjazdowe w ramach Ligi Juniorów OZPN. W ramach perspektywicznego planu rozwoju i unowocześniania placówki wykonano dotychczas następujące prace: w 1998 zainstalowano antenę zbiorczą i satelitarną w internacie. W biurze podłączono fax. Skomputeryzowano sekretariat, księgowość, gabinet pedagogiczno - psychologiczny, gabinet dyrektora szkoły, kierownika internatu i bibliotekę. W 1998 wybudowano wiatę magazynową. W 1999 roku doposażono internat i dokonano całkowitego remontu łazienek i ubikacji.. Wygospodarowano 3 nowe pomieszczenia dla gimnazjum w budynku administracyjnym. Prace organizacyjne i modernizacyjne wykonuje się we własnym zakresie. Malowanie i modernizację pomieszczeń ośrodka wykonują wychowankowie na zajęciach praktycznej nauki zawodu w zawodzie malarz, stolarz. Łączą w sposób właściwy naukę z konkretną pracą, z czego są bardzo zadowoleni. Wychowankowie w ramach działalności samorządowej wykonują wszystkie prace samoobsługowe, opiekują się terenami zielonymi oraz boiskami. Są współgospodarzami Ośrodka. Byli inicjatorami wielu imprez i uroczystości z okazji świąt i rocznic państwowych,
środkowych i kościelnych. Organizowanie corocznych spotkań opłatkowych z jasełkami stały się tradycją wychowanków i pracowników. Turnieje wiedzy o historii Ośrodka i Ziemi Babimojskiej oraz wzbogacanie eksponatów Izby Tradycji są prawidłowym procesem poszerzania wiedzy o środowisku, w którym przebywają. Dodatkową atrakcję stanowi bogata video - teka dotycząca historii Ośrodka składająca się z 16 kaset. Samorządowa działalność wychowanków nie byłaby możliwa bez pomocy pracowników pedagogicznych Ośrodka. Mając na uwadze wszechstronny rozwój dziecka prowadzili oni różnorodną działalność opiekując się organizacjami młodzieżowymi i kołami zainteresowań. W historii placówki działały takie organizacje jak: ZHP, LOP, OHP. TPPR, Spółdzielnia Uczniowska, PTTK, SKS, LOK oraz koła zainteresowań: techniczne, plastyczne, szachowe, teatralne, komputerowe, muzyczne. Największe sukcesy w skali ogólnopolskiej osiągnęły: Spółdzielnia uczniowska-I miejsce w Polsce w konkursie ,,Zielone wyspy” zorganizowanym przez tygodnik ,,Świat Młodych”, sekcja piłki ręcznej-I miejsce w Mistrzostwach Polski MOW w Warszawie, PTTK-I miejsce w Polsce w Ogólnopolskim rajdzie MOW ,,Sudety” w Wałbrzychu, sekcja szachowa-(dwukrotnie)I miejsce w Mistrzostwach Polski MOW w szachach, w Nysie, Zespół muzyczny-I miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Spotkaniu OSPAR w Warszawie. Ponadto organizacje uczniowskie i koła zainteresowań osiągnęły szereg znaczących sukcesów w województwie i środowisku. Jako najważniejsze zadanie w procesie resocjalizacji, przyjęto wychowanie przez pracę, naukę, sport i kulturalną rozrywkę. Wychowankowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach różnych sekcji sportowych i kulturalnych zapewniających im wszechstronny rozwój psycho-fizyczny. SKS kierowane przez mgr Zbigniewa Żaka prowadzi treningi drużyny w piłce nożnej (występują w lidze juniorów). Sekcją piłki ręcznej opiekuje się mgr Amer Ahmed, siatkowej mgr Zdzisław Krupa, koszykowej mgr Bogusław Gucwa, tenisa stołowego mgr Krzysztof Wajwod. Stworzono również bardzo dobre zaplecze do treningów w postaci boisk sportowych i sprzętu. W 2001 r oddano do użytku nowoczesną siłownię. Dużą popularnością wśród chłopców cieszy się koło szachowe prowadzone przez mgr Przemysława Jarosika. Widząc dynamikę rozwoju szachowego chłopców i wychodząc jej naprzeciw uruchomiono specjalną pracownię szachową wyposażoną w komputery z zainstalowanymi programami szachowymi, jak również w profesjonalną tablicę demonstracyjną do gry w szachy. Zaplanowano i zrealizowano wyrobienie zawodnikom legitymacji szachowych. Podjęto stałą współpracę z Wojewódzkim Związkiem Szachowym w Zielonej Górze. Dużym powodzeniem wśród wychowanków a także w środowisku cieszy się zespół muzyczny ,,Bad Boys” prowadzony przez mgr inż. Z. Brzostka. Oprócz występów na rzecz Ośrodka, środowiska i powiatu, zespół bierze udział w imprezach ogólnopolskich. Pod kierunkiem opiekuna młodzi muzycy nagrali własną płytę. Chłopcy próbują swych sił pisząc własne utwory. Rozbudzaniem zainteresowań artystycznych zajmuje się koło teatralne, które powstało w naszym Ośrodku w 1999 roku. Podstawowym założeniem jego działalności jest kształtowanie osobowości wychowanków poprzez umiejętne kierowanie zabawami twórczymi, rozładowującymi napięcia emocjonalne, umożliwiającymi wychowankom poznanie własnych możliwości, jak również przygotowanie ich do odgrywania różnych ról w późniejszym życiu rodzinnym i społecznym. Założycielem i opiekunem koła jest mgr Aneta Sybis Jeż. W 45-leciu istnienia Ośrodka przewinęło się ok. 700 wychowanków, ok. 400 pracowników, 5 dyrektorów naczelnych. 7 dyrektorów szkoły, 15 kierowników internatu. Największe sukcesy: 5- krotnie I miejsce w skali ogólnopolskiej, 3- krotnie organizowaliśmy Spartakiadę Domów Dziecka woj. zielonogórskiego, później lubuskiego. Działało 6 kółek zainteresowań i 8 organizacji młodzieżowych. Zgodnie z założeniami reformy prawdziwa samodzielność kształtowana bardziej zdecydowanie od etapu gimnazjum oparta jest na zdobywaniu umiejętności potrzebnych do radzenia sobie w życiu rodzinnym, publicznym i na nowoczesnym rynku pracy. Ośrodek stara się te założenia realizować poprzez różnorodne formy oddziaływań wychowawczych oraz prowadząc różnorodne metody pracy. Polegają one na w pełni indywidualnym podejściu do problemów każdego wychowanka

2002

 •  Organizacja eliminacji do Mistrzostw Polski MOW w tenisie stołowym.
 •  Organizacja I Mistrzostw Województwa Lubuskiego placówek opiekuńczo-wychowawczych w szachach
 •  Organizacja Konferencji Dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych woj. lubuskiego
 •  Zorganizowanie wystawy dorobku ośrodka na przełomie 45 lecia.
 •  Organizacja VI Mistrzostw Polski MOW w szachach - zdobycie  - go miejsca w kategorii indywidualnej i drużynowej.
 •  Organizacja I Mistrzostw Polski MOW w szóstkach piłkarskich -  zdobycie II - go miejsca.
 •  Organizacja III Rundy IX Memoriału Stanisława Kołtuniaka w szachach. 

 

2003

 

 •  Organizacja II Mistrzostw Polski MOW w „Szóstkach Piłkarskich” na boiskach trawiastych. 
 •  Organizacja II Mistrzostw Placówek Opiekuńczo i Szkolno Wychowawczych woj. Lubuskiego w szachach aktywnych. 
 •  Organizacja X Memoriału Stanisława Kołtuniaka – III Runda (Turniej Mikołajkowy). 
 •  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Babimoście został nominowany do wojewódzkiej nagrody „SPOŁECZNIK ROKU” w kategorii Wydarzenie Roku – „Zajęcia Sportowe Jako Efektywna Metoda i Forma Pracy Resocjalizacyjnej”. 
 •  Dyrektor Ośrodka mgr Stanisław Dajczak został nominowany do wojewódzkiej nagrody „SPOŁECZNIK ROKU” w kategorii Szczególne osiągnięcia w pomocy społecznej - Wdrażanie w codziennej pracy nowych trendów w resocjalizacji, stosowanie nowatorskich rozwiązań, prowadzenie zajęć terapeutycznych, podejmowanie prób i wykorzystywanie każdej szansy przywrócenia wychowanka do społeczeństwa.

 

2004

 

Zmiany organizacyjne:

 

 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przechodzi z Systemu Opieki Społecznej do struktur działających w Systemie Oświaty, pod nadzór pedagogiczny Lubuskiego Kuratora Oświaty a organem prowadzącym jest nadal Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze a bezpośredni nadzór sprawuje Wydział Infrastruktury Starostwa.
 • Organizacja III Mistrzostw Placówek Opiekuńczo i Szkolno -Wychowawczych woj. Lubuskiego w szachach aktywnych.
 • Organizacja IIIMistrzostw Polski MOW w „Szóstkach Piłkarskich” na boiskach trawiastych.

 

2005

 • Zmiana organu prowadzącego.Organem prowadzącym dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego od 01.01.2005 roku jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.
 • zespół tenisa stołowego uczestniczył w turnieju pod hasłem „Alkohol szkodzi...” zajmując miejsca w pierwszej 10 na 40 sklasyfikowanych (cztery spotkania).
 • organizacja półfinału mistrzostw Polski MOW w tenisie stołowym – I miejsce
 • gimnazjada szachowa powiatu zielonogórskiego – II m
 • otwarty turniej szachowy MOW w Namysłowie – I m
 • finał Mistrzostw Polski MOW w tenisie stołowym we Włocławku III miejsce drużynowo.
 • organizacja mistrzostw placówek opiekuńczo – wychowawczych woj. lubuskiego w szachach – I, II, III, IV, V – indywidualnie oraz I i II drużynowo
 • wizytacja Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla. Pozytywna ocena pracy załogi.
 • mistrzostwa Polski MOW w szachach w Nysie -  I, III i VII indywidualnie oraz I – drużynowo.
 • Kontrola Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. Pozytywna ocena.
 • występ Zespołu muzycznego „Bad Boys” działający w Ośrodku w dniu Święta Szkoły zorganizowanego w Zespole Szkół Leśnych w Starościnie, nieopodal Rzepina.
 • przystąpienie ponad 20 wychowanków do bierzmowania
 • organizacja i udział w uroczystej mszy Świętej dziękczynnej.
 • organizacja mistrzostw Polski MOW w piłkarskich szóstkach
 • organizacja III gminnego rajdu rowerowego

 

2006

 

 • organizacja półfinału mistrzostw Polski MOW w tenisie stołowym – I miejsce
 • otwarty turniej szachowy MOW w Namysłowie – I m
 • udział w finale Mistrzostw Polski MOW w tenisie stołowym we Włocławku -II miejsce drużynowo
 • udział w mistrzostwach  Polski MOW w szachach w Nysie 
 • organizacja mistrzostw Polski MOW w piłkarskich szóstkach

 

2007

 

 • organizacja półfinału XXII Mistrzostw Polski MOW w tenisie stołowym – I miejsce
 • Ogólnopolski Turniej Szachowy MOW w Namysłowie – I miejsce
 • Udział w VI Mistrzostwach Polski MOW w Halowej Piłce Nożnej „LUBACZÓW 2007” – IV miejsce
 • organizacja VI mistrzostw placówek opiekuńczo – wychowawczych woj. lubuskiego w szachach – II i III miejsce drużynowo
 • organizacja VI Mistrzostw Polski MOW w piłkarskich szóstkach na boiskach trawiastych – I miejsce  
 • udział w XXX Rajdzie MOW SUDETY 2007 – I miejsce
 • udział w finale XXII Mistrzostw Polski MOW w tenisie stołowym we Włocławku -II miejsce drużynowo
 • udział w XI Mistrzostwach  Polski MOW w szachach w Nysie – I miejsce

 2008

 • udział w I Turnieju Szkół Ponadpodstawowych w wędkarskich rzutach do celu i na odległość – I udział w III Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Myśliborskiego – III miejsce 
 • udział w XXVI Mistrzostwach Polski MOW w Sztafetowych Biegach Przełajowych we Włocławku – IV miejsce
 • organizacja VII Mistrzostw Polski MOW w piłkarskich szóstkach na boiskach trawiastych – IV miejsce 
 • udział w III Mistrzostwach Polski MOW w Siatkowej Piłce Plażowej Lidzbark Warmiński – III udział w XXXI Rajdzie MOW SUDETY 2008 – I miejsce 
 • organizacja VII Mistrzostw Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych woj. lubuskiego w szachach – I i III miejsce drużynowo
 • organizacja VII Mistrzostw Polski MOW w Halowej Piłce Nożnej – IV miejsce
 • udział w drużynowym turnieju szachowym MOW w Namysłowie – I miejsce
 • udział w I Pikniku Piłkarskim o Puchar Dyrektora MOW we Wrocławiu – III miejsce
 • Zakończenie ostatniego etapu modernizacji Internatu
 • Otwarcie nowej pracowni informatycznej zaadoptowanej  systemem gospodarczym ze strychu Szkoły Podstawowej 
 • Otwarcie gabinetu terapeutycznego Biofeedback   

  2009 

 • udział w drużynowym turnieju szachowym MOW w Namysłowie – I miejsce
 • organizacja VIII Mistrzostw Polski MOW w Halowej Piłce Nożnej – VI miejsce
 • udział w II Pikniku Piłkarskim o Puchar Prezesa Domu Samochodowego „GERMAZ” we Wrocławiu –III  miejsce
 • rganizacja VIII Mistrzostw Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych woj. lubuskiego w szachach – I i II miejsce drużynowo
 • wizytacja duszpasterska J.E. Ksiądza Biskupa Ordynariusza Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej dr Stefana Regmunta
 • udział w zawodach „STRONG MEN” MOW w Rewalu – III miejsce
 • udział w eliminacjach do Mistrzostw Polski w piłce siatkowej w Rewalu – I miejsce
 • udział w Mistrzostwach Polski MOW w Szachach w Nysie – I i III miejsce drużynowo
 • udział w Mistrzostwach Polski MOW w Piłce Siatkowej w Krupskim Młynie– II miejsce
 • udział w IV Mistrzostwach Polski MOW w Plażowej Piłce Siatkowej Lidzbark Warmiński – I miejsce
 • udział w Mistrzostwach Polski MOW w Sztafetowych Biegach Przełajowych we Włocławku – V miejsce
 • udział w Turnieju Piłkarskim w Renicach „Nasza Mała Ekstraklasa” - 6
 • udział w Rajdzie Wałbrzyskim „SUDETY 2009”- I miejsce
 • 01.09.2009 r. kierowanie Ośrodkiem przejmuje nowy dyrektor wyłoniony w drodze konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski woj. Lubuskiego mgr Witold Szuster
 • udział w VII Ogólnopolskich Sztafetowych Biegach Przełajowych z okazji Święta Odzyskania Niepodległości w Krupskim Młynie – IV miejsce
 • remont kapitalny dachu na budynku administracyjno-edukacyjnym przy ul. Kargowskiej 61

 2010 

 • organizacja IX Mistrzostw Polski MOW w Halowej Piłce Nożnej – III miejsc
 • turniej szachowy MOW w Namysłowie – I i III miejsce
 • organizacja Eliminacji do XXV Mistrzostw Polski MOW w tenisie stołowym – II miejsce
 • udział w II wojewódzkich zawodach „STRONG MEN” MOW w Rewalu – III miejsce
 • udział w XXXIII Rajdzie Wałbrzyskim „SUDETY 2010”
 • udział w XIV Mistrzostwach Polski MOW w Szachach w Nysie – II i III miejsce
 • organizacja Eliminacji do IX Mistrzostw Polski MOW w piłkarskich szóstkach na boiskach trawiastych              V miejsce
 • udział w II Sztafetowych Biegach Przełajowych o Puchar Starosty Myśliborskiego – III miejsce
 • udział w XIII Mistrzostwach Polski MOW w Piłce Siatkowej – III miejsce
 • udział w V Mistrzostwach Polski MOW w Plażowej Piłce Siatkowej Lidzbark Warmiński – VIII i XII miejsce
 • udział w III Wojewódzkim Finale Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych – I miejsce
 • udział w III Finale Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych – I miejsce
 • IV Miejsce w III Pikniku Piłkarskim we Wrocławie
 • I Miejsce w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Krupskim Młynie

 2011

 • Drużynowy Turniej Szachowy w Namysłowie – II i III Miejsce
 • organizacja X Mistrzostw Polski MOW w Halowej Piłce Nożnej VI Miejsce
 • organizacja Eliminacji do XXVI Mistrzostw Polski MOW w tenisie stołowym – III Miejsce
 • udział w III wojewódzkich zawodach „STRONG MEN” MOW w Rewalu – IV Miejsce
 • udział w Eliminacjach do X Mistrzostw Polski MOW w piłkarskich szóstkach na boiskach trawiastych                 MOW Brzeg Dolny - III miejsce
 • udział w XV Mistrzostwach Polski MOW w Szachach w Nysie – II miejsce
 • udział w Mistrzostwach Polski MOW w Sztafetowych Biegach Przełajowych we Włocławku – III miejsce
 • udział w VI Mistrzostwach Polski MOW w Plażowej Piłce Siatkowej Lidzbark Warmiński – V i XIV miejsce
 • udział w XIV Mistrzostwach Polski MOW w Piłce Siatkowej w Krupskim Młynie – IV miejsce   

  2012

 •  organizacja XI Mistrzostw Polski MOW w Halowej Piłce Nożnej - V Miejsce
 • organizacja Eliminacji do XXVII Mistrzostw Polski MOW w tenisie stołowym – I Miejsce
 • udział w XXVII Mistrzostwach Polski MOW w tenisie stołowym we Włocławku – IV miejsce
 • udział w XXX drużynowych Mistrzostwach Polski MOW w Sztafetowych Biegach Przełajowych we Włocławku – IV miejsce
 • udział w Eliminacjach do XI Mistrzostw Polski MOW w piłkarskich szóstkach na boiskach trawiastych w Brzegu Dolnym      - II miejsce.
 • udział w XVI Drużynowych Mistrzostwach Polski MOW w szachach w Nysie - I Miejsce
 • udział w XV Mistrzostwach Polski MOW w Piłce Siatkowej w Krupskim Młynie - VI Miejsce 
 • udział w IV wojewódzkich zawodach „STRONG MEN” MOW w Rewalu – III Miejsce
 • I Miejsce w  X Ogólnopolskich Sztafetowych Biegach Przełajowych w Krupskim Młynie - I Miejsce
 • udział w I Jesiennym Halowym Turnieju Ośrodków Wychowawczych w Mogilnie - IV Miejsce

2013

 • organizacja Eliminacji do XXVIII Mistrzostw Polski MOW w tenisie stołowym - I Miejsce
 • organizacja XII Mistrzostw Polski MOW w Halowej Piłce Nożnej - VI miejsce
 • udział w XXVIII Mistrzostwach Polski MOW w tenisie stołowym we Włocławku - II Miejsce indywidualnie
  ZŁOTY MEDAL XXVIII Indywidualnych Mistrzostw Polski MOW w Tenisie Stołowym-Włocławek 2013 r. - I miejsce
 • udział w Eliminacjach do XII Mistrzostw Polski MOW w piłkarskich szóstkach na boiskach trawiastych w Brzegu Dolnym
 • udział w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej "MASTER CUP" o Puchar Dyrektora MOS Nr 2 we Wrocławiu - I miejsce
 • ZŁOTY MEDAL w V nieoficjalnych MP MOW siłaczy (Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych „STRONGMAN – 2013”) - Rewal 2013 r. - I miejsce
 • Brązowy medal w XVI Mistrzostwach Polski MOW w Piłce Siatkowej w Krupskim Młynie - III miejsce

 

2014

 

 • organizacja Eliminacji do XXIX Mistrzostw Polski MOW w tenisie stołowym - I Miejsce
 • organizacja XIII Mistrzostw Polski MOW w Halowej Piłce Nożnej - VI miejsce
 • Brązowy medal XXIX Drużynowych Mistrzostw Polski MOW w Tenisie Stołowym we Włocławku 11 - 13 kwietnia 2014 r.
 • XXXII Mistrzostwa Polski w Sztafetowych Biegach Przełajowych we Włocławku - 7 miejsce
 • Turniej eliminacyjny do XIII Mistrzostw Polski MOW w piłkarskich "6" na boiskach trawiastych w Brzegu Dolnym – 3 miejsce
 • XVII Mistrzostwa Polski MOW w Piłce Siatkowej w Krupskim Młynie – VI miejsce
 • II miejsce w VI nieoficjalnych MP MOW siłaczy (Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych „STRONGMAN – 2014” REWAL
 • XXVIII OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH MOW „KOWADŁO 2014” – II Miejsce w kategorii form kabaretowych
 • BRĄZOWE KOWADŁO w XXVIII OGÓLNOPOLSKIM PRZEGLĄDZIE ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH MOW „KOWADŁO 2014”
 • Zarząd Wojewóztwa Lubuskiego w uznaniu dotychczasowych osiągnięć w pracy na rzecz Ośrodka odstępuje od przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora MOW Babimost i powołuje dyrektora Witolda Szustera na kolejną 5 letnią kadencję.
 • III Jesienny Halowy Turniej Ośrodków Wychowawczych w Piłce Nożnej w Bielicach – I miejsce

 

  2015

 

 •  III miejsce w III Mistrzostwach Polski MOW w Pływaniu (Świdwin)
 • VI miejsce w XI edycji Zbąszyneckiej Ligi Piłki Siatkowej
 • III miejsce w XIV Mistrzostwach Polski MOW w Halowej Piłce Nożnej - Babimost
 • II miejsce w Turnieju Eliminacyjnym do XIV Mistrzostw Polski MOW w „6” Piłkarskich na Boiskach Trawiastych (Brzeg Dolny)
 • IV miejsce w XIX Ogólnopolskich Zawodach w Trójboju Sportowym (Kamionek Wielki)
 • XXIX OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH MOW „KOWADŁO 2015” – wyróżnienie w kategorii form kabaretowych (Kuźnia Raciborska)
 • XXIX OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH MOW „KOWADŁO 2015” – II miejsce w kategorii form muzycznych – zespoły (Kuźnia Raciborska)
 • II miejsce w VII Wojewódzkich Mistrzostwach MOW o Puchar Starosty Powiatu Gryfickiego STRONGMAN – 2015 (Rewal)
 • II miejsce w XVIII Mistrzostwach MOW w Piłce Siatkowej (Krupski Młyn)
 • IV Jesienny Halowy Turniej Ośrodków Wychowawczych w Piłce Nożnej w Bielicach – II miejsce
 • VII Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej w Łobżenicy – III miejsce 

 

  2016

 

 • III Miejsce w II Mistrzostwach Dolnego Śląska Placówek Resocjalizacyjnych w Tenisie Stołowym – Wałbrzych 
 • V miejsce w XII edycji Zbąszyneckiej Ligi Piłki Siatkowej
 • VI miejsce w IV Mistrzostwach Polski MOW w Pływaniu (Świdwin)
 • I miejsce w Turnieju Eliminacyjnym do XXXI Mistrzostw Polski MOW w Tenisie Stołowym
 • II miejsce w XV Mistrzostwach Polski MOW w Halowej Piłce Nożnej
 • IV miejsce w XXXI Mistrzostwach Polski MOW w Tenisie Stołowym we Włocławku 
 • VII miejsce XXXIV Mistrzostwa Polski w Sztafetowych Biegach Przełajowych we Włocławku
 • III miejsce w XIX Mistrzostwach Polski MOW w Piłce Siatkowej (Krupski Młyn )

 2017

 • III miejsce w V Mistrzostwach Polski MOW w Pływaniu (Świdwin 2017)
 • I miejsce w Turnieju Eliminacyjnym do XXXII Mistrzostw Polski MOW w Tenisie Stołowym (Babimost 2017)
 • VI miejsce w XXXII Mistrzostwach Polski MOW w tenisie stołowym (Włocławek 2017)
 • III miejsce w XX Mistrzostwach MOW w Piłce Siatkowej (Krupski Młyn 2017)
 • III miejsce w IX Wojewódzkich Mistrzostwach MOW o Puchar Starosty Powiatu Gryfickiego STRONGMAN 2017 (Rewal)
 • II miejsce w XII Turnieju Piłki Halowej Placówek Wychowawczych (Strzelno 25.11.2017)
 • Wyróżnienie Specjalne Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy w XXII edycji Przeglądu Ogólnopolskiej Sceny Prezentacji Artystycznych Realizacji „OSPAR”  (Warszawa 07.12.2017)

 

 2018

 • II Miejsce w Turnieju Eliminacyjnym do XVII Mistrzostw Polski MOW w Halowej Piłce Nożnej
 • I Miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Dolnego Śląska Placówek Resocjalizacyjnych w Tenisie Stołowym w kategorii chłopców.
 • I Miejsce w Turnieju Eliminacyjnym do XXXIII Mistrzostw Polski MOW w Tenisie Stołowym (Babimost 2018)
 • II Miejsce w XXXIII Mistrzostwach Polski MOW w tenisie stołowym (Włocławek 2018)
 • I Miejsce w XXI Mistrzostwach MOW w Piłce Siatkowej (Krupski Młyn 2018)
 • III miejsce w X Wojewódzkich Mistrzostwach MOW STRONGMAN 2018 (Rewal)
 • I i III miejsce w XIII Mistrzostwach Polski MOW w Siatkówce Plażowej (Lidzbark Warmiński).
 • III miejsce w VII Jesiennym Halowym Turnieju Ośrodków Wychowawczych w Mogilnie
 • Wyróżnienie Specjalne wraz z nagrodą Patrona honorowego JM Rektora APS "OSPAR" Warszawa 06.12.2018
2019
 
 • I Miejsce w Turnieju Eliminacyjnym do XXXIV Mistrzostw Polski MOW w Tenisie Stołowym (Babimost 2019)
 • I Miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Dolnego Śląska Placówek Resocjalizacyjnych w Tenisie Stołowym w kategorii chłopców.
 • II Miejsce w XXXIV Mistrzostwach Polski MOW w tenisie stołowym (Włocławek 2019)
 • I Miejsce w XXII Mistrzostwach MOW w Piłce Siatkowej (Krupski Młyn 2019)
 • III miejsce w XI Wojewódzkich Mistrzostwach MOW STRONGMAN 2019 (Rewal)
 • III Miejsce w Mistrzostwach Polski MOW w Piłce Nożnej na ORLIKU (Lwówek Śląski 2019)
 • 01.09.2019 r. kierowanie Ośrodkiem trzecią kadencję kontynuuje wyłoniony w drodze konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski woj. Lubuskiego mgr Witold Szuster
2020

Pandemia COVID-19 w Polsce

epidemiczne zachorowania na terenie Polski na ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2. Pierwszy przypadek zakażenia tym koronawirusem stwierdzono 4 marca 2020 w szpitalu w Zielonej Górze, gdzie zdiagnozowano zachorowanie 66‑letniego mężczyzny, który przyjechał autokarem z Niemiec. W okresie od 14 do 20 marca obowiązywał w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, a od 15 marca wprowadzono na granicach Polski kordon sanitarny, znacząco ograniczający ruch graniczny. Od 20 marca, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia obowiązuje w Polsce stan epidemii


2021

 • 16 lutego pierwsza grupa pracowników pedagogicznych ośrodka zaszczepiona została przeciw COVID-19 szczepionką Astra Zeneca.

ePodreczniki.pl - Baw się i ucz:)